Choď na obsah Choď na menu
 


Panna Mária: Slobodomurári prenikli do vedenia Cirkvi!

1. 3. 2010

Nižšie uvediem niektoré citáty z tzv. Modrej knihy (Kňazom, najmilším synom Panny Márie), kde sú len slová, ktoré boli prijaté otcom Štefanom Gobbim od Panny Márie vo forme vnútornej inšpirácie. Dlhšie som váhal, č je nutné, toľko hrozivých skutočností uvádzať na jednom mieste, keďže to môže pôsobiť depresívne. Nuž ale Pán Ježiš predsa hovorí: Pravda vás oslobodí. A každý si môže prečítať čokoľvek z Modrej knihy aj na internete na adrese http://www.mkh.sk, a uvidí, že v komplexe to nie sú slová nádeje, ale presvedčenia v konečné víťazstvo.. Imprimatur na uvedenú knihu udelil: Mons. Prof. ThDr. František Tondra v r. 2000. Vo svete sa Modrá kniha kniha číta verejne na tzv. večeradlách, ku ktorým sme všetci pozvaní viac ako 400 biskupmi a 100 tisíc kňazmi, na Slovensku odhadujem najmenej tisíckou kňazov. Tí všetci teda vedia, že slová o jednote Cirkvi sú falošné, že vedúce posty v Cirkvi, až po Svätú stolicu sú infiltrované slobodomurármi a nými nepriateľmi.

 

Čierna šelma je slobodomurárstvo, ktoré presiaklo do vnútra Cirkvi, napadá ju, zraňuje a pokúša sa ju rozložiť svojou ľstivou taktikou. Jeho zhubný duch sa šíri všade ako jedovatý mrak a ochromuje vieru, zoslabuje apoštolskú horlivosť, vzďaľuje vždy viac od Ježiša a jeho evanjelia. Nastal čas, aby ste vy, apoštoli týchto posledných čias, bojovali s odvahou pod velením vašej nebeskej Veliteľky:

16. júla 1983

Je to obdobie veľkého boja medzi mnou a mocnou družinou, ktorá stojí pod velením červeného draka a čiernej šelmy. Marxistický ateizmus a slobodomurárstvo vedú toto zhromaždené vojsko, aby zviedli celé ľudstvo k zapretiu Boha a k rebélii proti nemu. Na čele tejto vojenskej družiny stojí sám Lucifer, ktorý dnes opakuje svoju výzvu postaviť sa proti Bohu a stavia sám seba ako Boha, ktorému sa treba klaňať. S ním bojujú všetci démoni, ktorí sa v týchto časoch vyliali z pekla na zem, aby zničili čo najviac duší. S nimi sa spojili duše zatratených a tí, čo sa vo svojom živote stavajú proti Bohu, urážajú ho a preklínajú a idú cestou egoizmu a nenávisti, zla a nečistoty. Ich jediným životným cieľom je bažiť po pôžitkoch, ukájajú všetky svoje náruživosti, bojujú za triumf nenávisti, zla a bezbožnosti.

Auckland (Nový Zéland), 12. novembra 1985

 Do Cirkvi prenikla aj nejednotnosť a rozkol, boj a antagonizmus. Sily bezbožníctva a slobodomurárstva, ktoré sa votreli do jej vnútra, dokázali narušiť jej vnútornú jednotu a zakaliť lesk jej svätosti.

Toto sú časy, ktoré som predpovedala, keď kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom, kňazi proti kňazom a stádo Kristovo budú trhať pažraví vlci, ktorí sa vkradli v podobe nevinných a mierumilovných baránkov. Medzi nimi sú i takí, ktorí zaujímajú aj veľmi zodpovedné postavenie a prostredníctvom nich sa satanovi podarilo preniknúť až do samého vrcholu Cirkvi a tam pôsobiť.

(Keď bol takýto stav v roku 1986, o koľko horšie to musí byť dnes, keďže ani žiadny cirkevný hodnostár, ani samotná Matka Cirkvi žiadne zlepšenie nehlásala? – Pozn. K. N.)

Miláno (Taliansko), 8. septembra 1986

Narodenie Panny Márie

V tomto strašnom boji vystupuje z mora na pomoc drakovi šelma podobná leopardovi. Keď červený drak je marxistický ateizmus, čierna šelma je slobodomurárstvo. Drak sa zjavuje v sile svojej moci; čierna šelma naopak koná v tieni, skrýva sa, utajuje sa, aby sa mohla dostať do každej strany. Laby má medvedie a tlamu leviu, lebo všade pracuje s ľstivosťou a so spoločenskými oznamovacími prostriedkami, t. j. propagandou...

Ak červený drak sa snaží priviesť celé ľudstvo ku konaniu bez Boha, k popieraniu Boha a šíri preto blud ateizmu, cieľom slobodomurárstva nie je popierať Boha, ale rúhať sa mu.

Šelma otvára tlamu, aby prehlasovala rúhania proti Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho príbytku, aby preklínala všetkých, ktorí prebývajú v nebi... Ak oznamuje Boh svoj Zákon desiatimi prikázaniami, slobodomurárstvo rozširuje všade mocou svojich desiatich rohov zákon celkom odporujúci Zákonu Božiemu.

Na prikázanie Pána: ,Nebudeš mať iného Boha okrem mňa‘ vytvára iné falošné idoly, ktorým sa dnes premnohí klaňajú.

Na prikázanie Pána: ,Nevezmeš meno Božie nadarmo‘ odpovedá rúhaním proti Bohu a Kristovi toľkými diabolsky podlými spôsobmi, že až znižuje jeho meno na neslušnú predajnú známku a vyrába svätokrádežné filmy o jeho živote a jeho božskej Osobe.

Na prikázanie: ,Spomni, aby si deň sviatočný svätil‘ premieňa nedeľu na víkend, na deň športu, zápasov a zábavy.

Na prikázanie: ,Cti otca svojho i matku svoju‘ stavia nový model rodiny, založený na púhom spolužití, dokonca medzi homosexuálmi.

Na prikaázanie: ,Nezabiješ‘ sa mu podarilo legalizovať všade potrat, prijať eutanáziu a takmer nechať vymiznúť rešpekt k hodnote ľudského života.

Na prikázanie: ,Nezosmilníš‘ ospravedlňuje, zvelebuje a propaguje akúkoľvek formu nečistoty, až ospravedlňovanie skutkov proti prírode.

Na prikázanie: ,Nepokradneš‘ pracuje, aby sa stále viac rozmnožovali krádeže, násilia, zabavovanie majetku a lúpeže.

Na prikázanie: ,Nepreriekneš krivého svedectva‘ pôsobí, aby sa propagoval stále viac zákon podvodu, lži a dvojtvárnosti.

Na prikázanie: ,Nepožiadaš manželku, nepožiadaš majetok blížneho svojho‘ klame myseľ a srdce človeka, aby do hĺbky skazilo jeho svedomie.

Týmto spôsobom sú duše vháňané na zlú a zvrhlú cestu neposlušnosti voči Pánovmu Zákonu, sú zavalené hriechom a tak sa im znemožňuje prijať dar milosti a Božieho života.

Proti siedmim čnostiam božským a základným, ktoré sú ovocím života a milosti Božej, stavia slobodomurárstvo šírenie siedmich hlavných hriechov, ktoré sú ovocím trvalého života v stave hriechu. Proti viere stavia pýchu; proti nádeji rozkoš; proti láske lakomstvo; proti opatrnosti hnev; proti statočnosti lenivosť; proti spravodlivosti závisť, proti miernosti nemiernosť...

Dongo (Como, Taliansko), 13. júna 1989

Výročie druhého fatimského zjavenia

 

Sily bezbožníctva a slobodomurárstva, ktoré prenikli až do najvyšších miest v Cirkvi, sa spojili, aby podlo a skryto bojkotovali tento mariánsky rok. Príkrov temnoty sa rozprestrel nad Cirkvou a slovo môjho pápeža padá stále viac do nesmiernej púšte...

Porto Alegre (Brazília) 2. februára 1988

Obetovanie dieťaťa Ježiša v chráme

...veľký odpad sa šíri stále viac i vo vnútri Katolíckej cirkvi. Bludy sa vyučujú a rozširujú, kým základné pravdy viery sa popierajú s veľkou ľahkosťou – a to pravdy, ktoré autentický učiteľský úrad Cirkvi vždy hlásal a energicky bránil proti akejkoľvek heretickej úchylke. Biskupské úrady zachovávajú podivné mlčanie a vôbec nereagujú... Obeťami veľkého odpadu sú mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. V týchto časoch zostane v Katolíckej cirkvi malý zvyšok, ktorý bude verný Kristovi, evanjeliu a celej jeho pravde.

Svätyňa v Knocku (Írsko), 29. júna 1988

Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla

V tomto mariánskom roku som mocne zasiahla aj do života Cirkvi. Chmúrne sily zla jej stroja úklady zo všetkých strán; temným sprisahaním, zosnovaným slobodomurárstvom prostredníctvom jeho mnohých prívržencov, ktorí sa votreli až do vrcholných pozícií Cirkvi, sa podarilo paralyzovať jej činnosť a uhasiť jej apoštolský zápal. Mnohí, i medzi jej pastiermi, malátnejú v suchopárnosti a vlažnosti, kým táto moja najmilšia dcéra prežíva chvíle svojej agónie. Stojím po boku svojej dcéry Cirkvi, aby som s ňou prežívala bolestné okamihy jej agónie a jej veľkej opustenosti, aby som ochutnala horkosť jej kalicha, aby som s ňou prežívala jej utrpenie a mala účasť na všetkých jej hlbokých ranách.

V tomto mariánskom roku som mocne zasiahla na záchranu tohto úbohého strateného ľudstva. Žiaľ, moja výzva na obrátenie nebola prijatá. Ide sa ďalej po ceste apostázy, vzbury proti Bohu, po ceste hriechu, sociálneho zla, rúhania, nenávisti a nečistoty. vyzvala som teda všetkých synov, ktorí ma poslúchajú a nasledujú, zhromaždiť sa vo večeradlách modlitby a pokánia, aby od Ježiša vyprosili veľký dar jeho božského milosrdenstva. Veľkú útechu zakúsilo moje zarmútené Srdce vidiac, že sa tieto večeradlá všade rozšírili a že sa rozrástli v tomto mariánskom roku počtom i veľkodušnosťou. A pre túto veľkú odpoveď modlitby a pokánia zo strany premnohých mojich detí som mohla od Božej spravodlivosti vymôcť odklad veľkého trestu, ktorý by bol musel postihnúť celé ľudstvo...

Viedeň (Rakúsko), 31. augusta 1988

Exercície formou večeradla s kňazmi MKH

Rakúska, Nemecka, Juhoslávie a Maďarska

Pripravte sa skusovať nevýslovné muky, súc opúšťaní najvernejšími, vysmievaní spolubratmi, opovrhovaní predstavenými, ponižovaní priateľmi, prenasledovaní tými, čo prijali kompromis so svetom a pridali sa k tajnému šíku slobodomurárstva.

– Nedajte sa ovládnuť malomyseľnosťou. Toto je doba odvahy a svedectva. Vaše ústa musia hlásať stále dôraznejšie slová evanjelia a všetky pravdy katolíckej viery. Musíte strhnúť masku akémukoľvek bludu, premáhať podlé úklady, odmietnuť akýkoľvek kompromis s duchom sveta, dávať všetkým príklad svojej vernosti Kristovi a jeho Cirkvi...

Rubbio (Vicenza, Taliansko), 8. decembra 1988

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Šelma podobná Baránkovi

Čierna šelma podobná leopardovi označuje slobodomurárstvo. Dvojrohá šelma, podobná Baránkovi, označuje slobodomurárstvo, ktoré preniká do vnútra Cirkvi, to jest cirkevné slobodomurárstvo, ktoré sa rozšírilo zvlášť medzi členmi hierarchie.

Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo Fatime, ked som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi.

Ak je úlohou slobodomurárstva strhávať duše do zatratenia tým, že ich vedie k uctievaniu falošných božstiev, cieľom cirkevného slobodomurárstva je dokonca zničiť Krista a jeho Cirkev vytvorením nového idolu, t.j. falošného Krista a falošnej Cirkvi...cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní jeho božského Slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho pochopiteľnejším a prijateľnejším zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu.

Tak sa šíria bludy na všetkých stranách samotnej Katolíckej cirkvi. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery a dávajú tak zapravdu môjmu proroctvu vo Fatime: Prídu časy, keď mnohí stratia pravú vieru. Strata viery je odpadlíctvo. Cirkevné slobodomurárstvo pracuje podlo a diabolsky, aby všetkých priviedlo k odpadu... Ježiš je Cesta, vedúca k Otcovi skrze evanjelium. Cirkevné slobodomurárstvo podporuje exegézy, ktoré mu dávajú racionalistický a prirodzený výklad aplikáciou rozličných literárnych žánrov, ... Nakoniec sa dospeje k popretiu historickej skutočnosti zázrakov a Kristovho vzkriesenia a spochybní sa samotné božstvo Ježišovo a jeho vykupiteľské poslanie.

Potom, keď zničia historického Krista, šelma s dvoma rohmi podobná Baránkovi, sa snaží zničiť mystického Krista, ktorým je Cirkev. – Cirkev, ustanovená Kristom, je jediná: svätá, katolícka, apoštolská, jedna, založená na Petrovi. Ako Ježiš, tak i Cirkev ním založená, tvoriaca jeho mystické telo, je Pravda, Život a Cesta.

Miláno (Taliansko), 17. júna 1989

Cirkevné slobodomurárstvo dostáva príkazy a moc od rôznych slobodomurárskych lóží a pracuje, aby tajne priviedlo všetkých k tomu, aby sa stali členmi týchto tajných siekt. Tak podpichuje ctižiadostivých vyhliadkou na ľahkú kariéru; baživých po peniazoch zahŕňa majetkom; svojim členom pomáha, aby boli prví a zaujímali najdôležitejšie miesta, zároveň vytláča na okraj podlo ale tvrdo všetkých tých, ktorí sa odmietajú podieľať na jeho pláne. Vskutku, šelma podobná Baránkovi, vykonáva všetku moc prvej šelmy v jej prítomnosti a zem i jej obyvateľov núti klaňať sa prvej šelme.

Valdragone di San Marino, 28. júna 1989

Duchovné cvičenia vo forme večeradlas kňazmi MKH z Ameriky a Európy

Novými Getsemanmi je pre Ježiša pohľad na jeho dnešnú Cirkev, takú znásilnenú a opustenú, kde väčšina pastierov ľahostajne a vlažne spí, kým iní opakujú Judášovo gesto a zrádzajú z túžby po moci a peniazoch.

Dongo (Como, Taliansko), 13. októbra 1989

Výročie posledného zjavenia vo Fatime

Odhalila som vám aj diabolské a lživé úklady, spôsobované vám slobodomurárstvom, ktoré preniklo i do vnútra Cirkvi a postavilo centrum svojej moci tam, kde Ježiš postavil centrum a základ svojej jednoty. Nermúťte sa, lebo toto je súčasťou tajomstva neprávosti, ktorú Cirkev pozná už od svojho zrodu. Vskutku aj do apoštolského kolégia vstúpil satan, ktorý zviedol Judáša, jedného z dvanástich, aby sa stal zradcom.

Dongo (Como, Taliansko), 2. novembra 1992

Spomienka všetkých zomrelých

Satanovi sa podarilo vstúpiť do vnútra Cirkvi, do nového Božieho Izraela. Vstúpil tam s dymom bludu a hriechu, so stratou viery a odpadom, s kompromisom so svetom a s vyhľadávaním rozkoší. V tomto roku sa mu podarilo zviesť biskupov a kňazov, rehoľníkov a veriacich. Slobodomurárske mocnosti vstúpili do Cirkvi podlým a skrytým spôsobom, založili svoju pevnosť na tom istom mieste, kde žije zástupca môjho syna Ježiša.

Notre Dame de Laus (Gap, Francúzsko), 30. mája 1993, Turíce

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Ja si skôr myslím

(Mors Intabula, 15. 2. 2013 9:11)

že tou šelmou je náboženský fanatizmus, ktorý aktívne bojuje proti zdravému rozumu a odháňa ľudí od Boha.

Miluj blížneho ako seba samého!
Verzia pre fanatikov: Miluj blížneho ako seba samého okrem homosexuálov, slobodomurárov, mohamedánov atď.
nemusíte tu vypisovať rozsiahle citácie z milión textov.
Možno by stačilo napísať obe Nové prikázania alebo skôr sa nimi riadiť

Nezmysel

(Karol Nagy, 16. 2. 2013 10:17)

Kde vidíš napr. vo vete: "Slobodomurári prenikli do vedenia Cirkvi!" nenávisť?

Máš niečo proti Ježišovmu výroku: "Miluj svojich nepriateľov"?

prosim vás

(viktor sidor , 2. 8. 2012 11:51)

Sme obyvatelia tejto zeme a nikto neni katolík a nikto nie je slobodomurár ..všetci sme len bytosti ,ktorým dal Boh život ... neexistuje rozdiel ... Je až zaražajúce ako má katolík paranoju zo slobodomurárstva .... vy ste čudnými ...nečudujem sa ,že katolíci sa všetkého boja takéto články sposobuju druhým ľudom iba duševné poruchy ....Ked ste tak presvedčený o tom že murári služia zlemu duchovi tak im musite povedať ,že sú to illuminati v diani ...nie slobodomurári .... :/ hrozne ako odsudzujete ľudí . Ježiš by bol inakši ..mal by rád aj slobodomurára aj hocikoho iného ,ešte by k nemu aj na večeru šiel ...kto má vieru v BOHA a šíri pomoc ľudom nemože ostať po smrti zabudnutý pred OKOM stvoriteľa .... :/ Viktor Sidor Nitra 2.8.2012

Odporucam pozriet tento dokument,

(Alleteya, 30. 1. 2010 18:11)

ale az do konca,inak to nebude mat zmysel.
Zaobera sa velmi objektivne problematikou zjaveni.Dava priestor pre obe strany.
http://www.prokrestany.cz/zpravy/index.htm